Tophane Mah. Palandöken Cad. Esnaf Sarayı Kat 3 Merkez/RİZE
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu


Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Odaları,  5362 Sayılı Kanununun 9. maddesine göre  genel kurulca oluşturulan 7 kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Rize Ayakkabıcılar  Odası Yönetim Kurulu Başkanı : Servet HACIÖMEROĞLU  

Rize Ayakkabıcılar Odası Başkan Vekili : Ahmet AKBULUT

Rize Ayakkabıcılar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri : 

Mustafa YANIK

Yusuf Ziya KAZMAZ

Cengiz ÇOLAK

Aziz Selim ŞAD

Erdoğan CEYLAN 

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Odaları, 5362 Sayılı Kanunun 11. maddesinde tanımlanan: 

Rize Ayakkabıcılar Odası olağan hallerde ayda en az bir kez toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar.

Oda işlerini mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütür.

Bakanlığın mevzuat gereği vereceği görevleri yerine getirir. 

Yeni döneme ait çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan üyelerin meslekî eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi hazırlar ve genel kurula sunar.

Uyulması zorunlu meslekî kararları almak hususunda, bağlı bulunduğu birliğe iletilmek üzere genel kurula teklifte bulunur.

Oda üyelerinin sicil bilgileri  tutmak ve bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an hazır halde bulundurur, üyeler tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenler, ayrıca üyelerinin çalışma konuları hakkında resmî makamlarca istenilecek bilgileri verir.

Oda üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmî ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunup, üyelerinin meslekî menfaatlerini

ilgilendiren konularda, adli ve idari yargı merciler önünde oda başkanı marifetiyle odayı temsil eder.